fbpx

Zwroty i reklamacje

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM (ZWROTY)

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku Zamówienia Produktu, jeżeli w toku składania Zamówienia Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. Kursy online, Pliki elektroniczne) lub pobrał Produkt przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Zamówienia Usługi (np. Konsultacji online), jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W przypadku Zamówienia Usługi (np. Konsultacji online), której wykonywanie na wyraźne żądanie Konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 6. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismo wysłane pocztą (na adres: Lime Solutions Magdalena Limanówka-Kuciel, ul. Szkolna 12, 32-067 Tenczynek) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: magdalena@panizkomputerem.pl).
 7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. e-mailem na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Konsumenta.
 8. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje. Nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz stworzony został wyłącznie w celu ułatwienia Konsumentowi skorzystania z jego praw. Konsument może też skorzystać z załącznika nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Do zachowania przez Konsumenta terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest on obowiązkowy. Szczegóły dotyczące prawa odstąpienia od umowy (zwrotów) znajdziesz w Regulaminie.

REKLAMACJE

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktów lub Usług wolnych od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany mu Produkt lub Usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt lub Usługa ma wadę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 2 powyżej, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona wobec przedsiębiorców (osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową).
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje żądanie. Jeśli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może:
 5. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 6. żądać usunięcia wady,
 7. żądać obniżenia ceny rzeczy o wskazaną przez niego kwotę,
 8. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 9. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w dowolnej formie, na przykład poprzez pismo wysłane pocztą (na adres: Lime Solutions Magdalena Limanówka-Kuciel, ul. Szkolna 12, 32-067 Tenczynek) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: magdalena@panizkomputerem.pl).
 10. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. e-mailem na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Kupującego.
 11. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje. Nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz stworzony został wyłącznie w celu ułatwienia Kupującemu skorzystania z jego praw.
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu kompletnej reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.