fbpx

5 społeczności kobiet w IT które warto śledzić

5 społeczności kobiet w IT które warto śledzić

Tym razem coś z tema­tów Geek Zone – społeczności kobiet w IT. Mimo ogrom­nej ilo­ści pracy i obo­wiąz­ków musimy pamię­tać, że na­dal mamy życie pry­watne, a nasz czas wolny powi­nien być prio­ry­te­to­wym pro­jek­tem. Szcze­gólną skłon­ność do poświę­ca­nia swo­jego czasu prywatnego na rzecz pracy mają osoby młode, szcze­gól­nie kobiety. Ponie­waż to my – płeć piękna, bar­dziej anga­żu­jemy się w prace i pod­cho­dzimy do niej bar­dziej emo­cjo­nal­nie. Kobiety radzą sobie z pro­ble­mami poprzez wyle­wa­nie ich, szcze­gól­nie to innych dziew­czyn. W branży IT dodat­kowo trudno jest nam sobie radzić z emo­cjami, ponie­waż zde­cy­do­waną więk­szość pra­cow­ni­ków to męż­czyźni. Na szczę­ście stop­niowo zaczyna się to zmie­niać. Widzę to nawet po fir­mie, w któ­rej pra­cuje. Gdy pół roku temu zaczy­na­łam prace, byłam jedyną dziew­czyną, dopiero po pew­nym cza­sie poja­wiła się nowa dziew­czyna – fron­ten­do­wiec. Teraz jest nasz już 4, w tym 3 pro­gra­mistki i jedna PMka.

W związku z tą nie­spra­wie­dliwą pro­por­cją płci w IT kilka lat temu zaczęło poja­wiać się coraz wię­cej spo­łecz­no­ści zrze­sza­ją­cych kobiety – infor­ma­ty­ków. Z cza­sem prze­stało to doty­czyć jedynie infor­ma­tyczki, a wszyst­kie kobiety zwią­zane z nowymi tech­no­lo­giami. Pod­czas stu­diów, i nie tylko, wiele razy uczest­ni­czy­łam w warsz­ta­tach czy wykła­dach orga­ni­zo­wa­nych przez wła­śnie te spo­łecz­no­ści. Bar­dzo dużo mi to dało i pomo­gło pod­jąć wiele zawo­do­wych decy­zji. Dla­tego dzi­siaj chcia­ła­bym Wam przed­sta­wić 5 z nich, kolej­ność losowa.

Społeczności kobiet w IT

1. Geek Girls Carrots

Jedna z naj­bar­dziej popu­lar­nych grup w śro­do­wi­sku IT. Zało­żona przez Kasie Sidor, którą mia­łam przy­jem­ność poznać na jed­nym w even­tów w Kra­ko­wie. Świetna dziew­czyna, pełna pasji i moty­wa­cji do dzia­ła­nia. Taka jest także ta orga­ni­za­cja. Od kilku lat śle­dzę ich dzia­ła­nia. Rozra­stają się w nie­sa­mo­wi­tym tem­pie. Pow­staje coraz wię­cej lokalnch teamów, nie tylko w Pol­sce, ale i na całym świe­cie. Na spo­tka­niach poru­szana jest prze­różna tema­tyka, prak­tycz­nie każdy zaka­ma­rek świata IT. Warsz­taty pro­wa­dzone przez spe­cja­li­stów, które trzeba pole­cać, bo warto.

2. Woman in technology

Rów­nież spora i pręż­nie dzia­ła­jąca grupa kobiet. Jest o nich gło­śno. Bar­dzo czę­sto orga­ni­zują spo­tka­nia w for­mie dys­ku­sji na wiele tema­tów zwią­za­nych z IT. Zakres ich dzia­łań jest bar­dzo sze­roki. Udało mi się być na dwóch even­tach. Fajna atmos­fera, dobrze zor­ga­ni­zo­wa­nie, jed­nak forma dys­ku­sji słabo mode­ro­wana, a temat nie do końca wyczer­pany. Może to jed­nak ja mia­łam pecha i nie jest to nor­malne. Nie­za­leż­nie od tego pole­cam, bo dziew­czyny robią kawał dobrej roboty.

3. Web Muses

Z tą grupą jestem naj­bar­dziej zwią­zana, ponie­waż oso­bi­ście znam zało­ży­cielki. Stu­dio­wa­ły­śmy na jed­nym kie­runku, choć nie na tym samym roku. Grupa działa w Kra­ko­wie, ale dziew­czyny mają ambi­cje na wię­cej. Tema­tyka bar­dziej fro­nowa, tro­che UXowa, odro­bine gra­ficzna. Z bac­ken­do­wych rze­czy poja­wia się Ruby on Rails. Jed­nak nie można zapo­mi­nać, że mimo nasta­wie­nia na spo­łecz­ność płci pięk­nej, przy orga­ni­za­cji spo­tkań pra­cują także pano­wie.

4. Rails Girls

Z mojej per­spek­tywy naj­bar­dziej nie­do­stępna ze spo­łecz­ności kobiet w IT. Dla­czego? Działa za gra­nicą, w Pol­sce głów­nie we Wro­cła­wiu, powoli za pośred­nic­twiem wyżej wymie­nio­nych Web Muses poja­wia się w Kra­ko­wie. Bar­dzo wyso­kiej jako­ści warsz­taty posia­da­jące pre­stiż w branży. Wyda­rze­nia głów­nie za gra­nicą, choć tak jak wspo­mnia­łam, można się na nie­liczne natchnąć i w Pol­sce. Bar­dzo cie­kawe tek­sty o tema­tyce, jak sama nazwa wska­zuje, Ruby on Rails. Jeżeli intere­suje Cie praca w tym fra­me­worku, to jest to Must Have.

5. Girls in Tech

Orga­ni­za­cja mię­dzy­na­ro­dowa wywo­dząca się z USA. Muszę przy­znać, że mia­łam z nią naj­mniej do czy­nie­nia, jed­nak wiele o nich czy­ta­łam. Bar­dzo pozy­tywne dziew­czyny z pasją, chęt­nie dzie­lące się wie­dza. Publi­kują cie­kawe tek­sty, na które warto cze­kać i nic tylko czy­tać. Orga­ni­zują także wiele even­tów na całym świe­cie, boot­cumpy dla mło­dych pro­gra­mi­stek itd.

Społeczności kobiet w IT jest wiele, każda z nas może znaleźć jakąś dla siebie w swoim mieście. Warto się wspierać i wzajemnie uczyć dlatego zachęcam Was dziewczyny do integrowania się.

PS. Wszystkiego najlepszego chłopaki!

Zgarnij darmowy ebook i cotygodniową dawkę wiedzy

.
Magdalena Limanówka-Kuciel
magdalena@panizkomputerem.pl

Jestem programistką, która lubi mieć ręce pełne roboty. Do życia potrzebuje komputera z internetem i kubka gorącej kawy. Więcej na stronie o mnie.